Khuyến mãi

Ưu đãi phút chót

V?i chúng tôi, không bao gi? là quá tr? ?? có ngay m?t phòng ngh? khách s?n ti?n nghi bên bi?n cùng m?c giá siêu h?p d?n. Gi?m giá ??n 40% t?t c? các yêu c?u ??t phòng ngay tr??c 5 ngày nh?n phòng. ??ng b? l? ?u ?ãi b?ng cách ghé th?m website c?a chúng tôi và ch?n ngay c?n phòng yêu thích cho chính mình hay gia ?ình.
- Bao g?m ?n sáng cho 2 khách
- Mi?n phí th?c u?ng chào ?ón và trái cây trong ngày nh?n phòng
- Nh?p mã GTH ?? nh?n ?u ?ãi gi?m giá cao nh?t
- Giá này không hoàn, không h?y

Tin liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?