Khuyến mãi

Trọn gói nghỉ dưỡng Exotic Getaway

R?i b? thành ph? ch?t ch?i v?i nh?ng thói quen thân thu?c, t?n h??ng làn gió bi?n mát lành và th?c d?y v?i nh?ng tia n?ng ?m áp ?ang ng?p tràn trong c?n phòng b?n. ?ó có ph?i k? ngh? mà b?n h?ng mong ??c? “Exotic Getaway” mang ??c m? thành s? th?t v?i ?u ?ãi tr?n gói m?i d?ch v? bao g?m:

- 3 ngày 2 ?êm ngh? t?i phòng Superior h??ng ph?

- Mi?n phí 1 gói tr? li?u toàn thân 60 phút

- Mi?n phí 1 chi?u xe ??a ?ón sân bay (??a ho?c ?ón)

- Mi?n phí buffet ?n sáng cho 2 khách t?i nhà hàng Bella Vista

- T?ng ti?c trà chi?u cho 2 khách vào ngày nh?n phòng

- T?ng n??c u?ng và trái cây chào ?ón

Th?i gian khuy?n mãi ??n h?t 31/12/2019

Tin liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?