Khuyến mãi

Trăng mật lãng mạn

Ch? VND 6.890.000

V?i bi?n xanh, cát tr?ng, n?ng vàng, khách s?n Grand Tourane mang ??n cho các ?ôi uyên ??ng gói tr?ng m?t ?áng nh? v?i phòng ? lãng m?n và nhi?u ho?t ??ng thú v? dành riêng cho các c?p ?ôi. 

  • 3 ngày 2 ?êm ngh? t?i phòng Superior h??ng bi?n
  • Mi?n phí buffet sáng cho 2 khách
  • N??c u?ng và trái cây chào ?ón
  • 1 b?a t?i v?i n?n lãng m?n t?i nhà hàng Bella Vista ho?c bên h? b?i (tùy tình hình th?i ti?t). Mi?n phí 2 ly r??u.
  • 60 phút tr? li?u ch?m sóc toàn thân cho c?p ?ôi
  • Mi?n phí 1 chi?u ??a ho?c ?ón t?i sân bay
  • T?ng 2 gi? tour th?m quan riêng ??n Ng? Hành S?n

??i v?i khách gia h?n ngày ngh?: VND 2,100,000/ phòng/ ?êm (ch? bao g?m giá phòng và ?n sáng)
Áp d?ng ph? phí khi nâng h?ng phòng và gia h?n ngày l?u trú.

Th?i gian khuy?n mãi h?t 31/12/2019

Liên h?:    |    

Tin liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?